Editorial Board

Editor-in-Chief Hiroyoshi Komai
Deputy Editor-in-Chief Kazuo Tanemoto
Editors Masamitsu Endo
Hitoshi Goto
Tetsuro Miyata
Yoshiko Watanabe